Eduardo Garcia booked on INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY I

Eduardo Garcia (Travis County Central Booking)

Eduardo Garcia (TCSO)

AUSTIN, TX — Eduardo Garcia was booked into the Travis County Jail on 8/31/2020, charged with INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY I.

Record: 11195029 / Booking: 2016829 / Charge: 2011-0 INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY I

 

Leave a Reply