Thomas Lewis booked on CRIMINAL TRESPASS INST HIGH EDU PREV CONV I

Thomas Lewis (Travis County Central Booking)

Thomas Lewis (TCSO)

AUSTIN, TX — Thomas Lewis was booked into the Travis County Jail on 3/23/2021, charged with CRIMINAL TRESPASS INST HIGH EDU PREV CONV I.

Record: 11206675 / Booking: 2104558 / Charge: 2716-0 CRIMINAL TRESPASS INST HIGH EDU PREV CONV I

 

Leave a Reply