Lazaro Torres booked on PROSTITUTION

Lazaro Torres (Travis County Central Booking)

Lazaro Torres (TCSO)

AUSTIN, TX — Lazaro Torres was booked into the Travis County Jail on 3/11/2020, charged with PROSTITUTION.

Record: 11155500 / Booking: 2007276 / Charge: 1600-0 PROSTITUTION

 

Leave a Reply